ตอบข้อสงสัย ประกันสุขภาพแบบไหนลดหย่อนภาษีได้บ้าง?

                ตามกฎหมาย ผู้มีรายได้ทุกคนมีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีเป็นประจำทุกปี หากระหว่างปีเรามีการวางแผนมาล่วงหน้า ก็อาจจะสามารถลดหย่อนภาษีที่ต้องจ่ายลงและได้เงินภาษีที่ถูกหักไปคืนอีกด้วย ซึ่งตัวเลือกที่คนทำงานส่วนใหญ่ใช้ก็หนีไม่พ้นประกันสุขภาพสำหรับลดหย่อนภาษี เพราะถือว่าได้ประโยชน์ 2 ต่อ ทั้งคุ้มครองยามเจ็บป่วยและนำมาลดหย่อนภาษีได้ด้วย แต่จะประกันสุขภาพแบบไหนลดหย่อนภาษีได้บ้าง แล้วลดหย่อนได้เท่าไหร่ บทความนี้มีคำตอบมาฝากกัน

ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่?

                สำหรับคนที่ซื้อประกันสุขภาพให้ตัวเอง สามารถนำมาลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาท/ปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตหรือเงินฝากแบบมีประกันชีวิต ต้องไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ส่วนคนที่ซื้อประกันสุขภาพให้พ่อแม่ตัวเองหรือพ่อแม่ของคู่สมรสที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี สามารถนำมาลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาท/ปี แล้วถ้าหากแบ่งจ่ายกับพี่น้อง ก็สามารถลดหย่อนได้สูงสุดตามจำนวนเงินที่หารเฉลี่ยจากจำนวนพี่น้องแล้วเท่านั้น ที่สำคัญต้องเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงตามกฎหมายเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับกรณีเป็นพ่อแม่บุญธรรมได้

ซื้อประกันสุขภาพแบบไหน ลดหย่อนภาษีได้?

                แม้ว่าประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพจะสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ แต่ไม่ใช่ประกันทุกประเภทจะลดหย่อนได้ เพราะกฎหมายยังมีเงื่อนไขบางอย่างอยู่ โดยประกันสุขภาพที่นำมาลดหย่อนได้มีเงื่อนไขดังนี้

  1. เป็นประกันสุขภาพที่ทำกับบริษัทประกันในประเทศไทยเท่านั้น
  2. เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ชดเชยกรณีทุพพลภาพ และสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
  3. ประกันอุบัติที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ และกระดูกแตกหัก
  4. ประกันสุขภาพโรคร้ายแรงและประกันการดูแลระยะยาว
  5. หากเป็นประกันสุขภาพประเภท UDR (Unit Deducting Rider) หรือประกันสุขภาพที่ทำพ่วงกับประกันชีวิตแบบควบการลงทุน (Unit-Linked) จะนำมาลดหย่อนได้เฉพาะค่าธรรมเนียมส่วนที่คุ้มครองสุขภาพเท่านั้น

                สำหรับคนที่ซื้อประกันแล้วต้องการนำมาลดหย่อนภาษี อย่าลืมแจ้งความประสงค์ในการลดหย่อนภาษีต่อบริษัทประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัยผู้เป็นเจ้าของกรมธรรม์เพื่อให้บริษัทนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรภายในวันที่ 7 มกราคมของทุกปี และในการยื่นภาษี ต้องเตรียมหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันสุขภาพจากบริษัทที่ทำไว้ ซึ่งต้องระบุชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย จำนวนเบี้ยประกัน จำนวนเงินที่มีสิทธิ์ลดหย่อนภาษี รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทประกันเอาไว้ยื่นควบคู่ด้วย

Comments

คอมเม้นกันหน่อย