หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของสมอง

หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของสมอง สมองมีหน้าที่ควบคุมและสั่งการการเคลื่อนไหว พฤติกรรม และ การรักษาดุลยภาพ เช่น การเต้นของหัวใจ ความดัน อุณหภูมิ เป็นต้น หรือถ้าให้พูดแบบเห็นภาพง่าย ๆ สมองเราก็เปรียบเสมียนเจ้านาย ส่วนต่าง ๆ ของร่างการก็คือลูกน้องนั้นเอง

หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของสมอง

สมองของเราแบ่งไว้เป็น 4 ส่วน คือ
1. สมองส่วนหน้า ช่วยในการตัดสินใจ เหตุผล วางแผนและควบคุมการเคลื่อนไหว
2. สมองส่วนหลัง ช่วยในการทำงานเกี่ยวกับรับรู้ภาพ
3. สมองพาไรเอทัล ช่วยในการการรับรู้ความรู้สึกสัมผัสและรับรู้ตำแหน่งของร่างกายส่วนต่าง ๆ
4. สมองส่วนขมับ ช่วยในการทำงานเกี่ยวกับรับรู้เสียงความจำ การตีความภาษา

หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของสมอง

และสมองของมนุษย์ยังถูกเเบ่งเป็น 2 ซีกนั้นก็คือ ซีกขวา และ ซีกซ้าย โดยซีกขวามีหน้าที่ทำงานในส่วนของ วิทยาศาสตร์ คำนวณ เหตุผล วิเคราะห์ การพูด และควบคุมมือขวา ซีกซ้ายมีหน้าที่ทำงานในส่วนของ จิตสำนึก การเคลื่อนไหว จินตนาการ ศิลปะ สร้างสรรค์ และควบคุมมือซ้าย

หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของสมอง

เมื่อเราได้รู้ความสามารถอันสำคัญของสมองไปแล้วตอนนี้เรามาดูแลสมองกันดีกว่าว่า สมองนั้นต้องการอะไรเพื่อให้สมองของเราไม่ถูกมองข้ามและถูกดูแลอย่างดี สมองต้องการความรักความเอาใจใส่ ข้อมูลความรู้ใหม่ ๆ เพื่อให้สมองได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาหารที่มีสารอาหารสมดุล และ ออกซิเจน

สารอาหารที่สมองต้องการ คือ คาร์โบไฮเดรต เนื้อเยื่อสมองเป็นเนื้อเยื่อที่หิวโหยเพราะเซลล์ สมองมีจำนวนมากจึงต้องใช้พลังงาน ประมาณ 20-30% ของพลักงานที่ร่างการยได้รับต่อวัน เซลล์สมองใช้พลักงานในรูปกลูโคสสูงถึง 50% ของที่ร่างการใช้