16 ท่านวดกดจุดเพื่อผิวสวย

ท่าที่ 1

กดไหล่

วิธีนวด

ให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ ผู้นวดยืนอยู่ด้านข้างของ

ผู้ถูกนวด ผู้ถูกนวดกางแขนให้เป็นมุมฉากขนานกับลำตัว ผู้นวดใช้

มือขวาจับต้นแขนขวาผู้ถูกนวดไว้ นิ้วหัวแม่มือซ้ายกดลงที่ไหล่ ตรง

ร่องระหว่างกึ่งกลางปลายปากับปุ่มกระดูกต้นแขน โดยเริ่มกดเบาๆ

ก่อนแล้วจึงเพิ่มแรงกด กดซ้ำจนครบแล้วเปลี่ยนมาทำที่ไหล่ซ้าย

จำนวนครั้ง : 5 ครั้ง

ประโยชน์

ลดอาการปวดเมื่อยแขน และไหล่ ลดอาการเคล็ดขัดยอกข้อไหล่

การนวดแขนและมือ

ท่าที่ 2

กดข้อศอก

วิธีนวด

ให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ ผู้นวดยืนอยู่ด้านข้างของ

ผู้ถูกนวด ผู้ถูกนวดงอศอกข้างขวาให้เป็นมุมฉาก ผู้นวดใช้มือขวาจับ

ข้อมือขวาของผู้ถูกนวดไว้ นิ้วหัวแม่มือซ้ายกดลงที่รอยพับข้อศอก

ใกล้กับกระดูกด้านข้างของต้นแขนโดยเริ่มกดเบาๆ ก่อน แล้วจึงค่อย

เพิ่มแรงกด กดซ้ำจนครบแล้วเปลี่ยนมาทำที่ศอกซ้าย

• จำนวนครั้ง : 5ครั้ง

ประโยชน์

ลดอาการปวดเมื่อยแขน ข้อศอก และไหล่ และทำให้ระบบโลหิตไหลเวียนบริเวณแขนได้ดี

ท่าที่ 3

สับแขน

วิธีนวด

ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุน

รองศีรษะไว้ หงายฝ่ามือขึ้น เหยียดแขนตรง ผู้นวดใช้มือทั้ง 2 ข้าง

วางไว้ที่ไหล่ขวา ให้มือทั้ง 2 ข้างตั้งขึ้น นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านบน สัน

มือด้านนิ้วก้อยสัมผัสกับส่วนที่นวด สับมือทีละข้างจากไหล่จนถึงหลัง

มือโดยสับขวางกล้ามเนื้อ ทำซ้ำจนครบแล้วเปลี่ยนมาทำที่แขนซ้าย

จำนวนครั้ง : 5 ครั้ง

ประโยชน์

ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแขน ลดอาการเคล็ดขัดยอกข้อแขน

ท่าที่ 4

ดัดเเขน

วิธีนวด

ให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ ผู้นวดยืนอยู่ด้านข้างของ

ผู้ถูกนวด ผู้นวดใช้มือซ้ายจับที่ไหล่ซ้ายของผู้ถูกนวด มือขวาจับที่ข้อ

มือซ้ายของผู้ถูกนวด ไขว้แขนผู้ถูกนวดมาไว้ด้านหลัง ออกแรงดัด

แล้วค่อยเพิ่มแรงดึงมากขึ้น ทำซ้ำจนครบแล้วเปลี่ยนมาดัดที่

เบาๆ

แบนขวา

จำนวนครั้ง : 3 ครั้ง

• ประโยชน์ ลดอาการเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อไหล่

ท่าที่5 กดรักแร้ 

วิธีนวด ให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ ผู้นวดยืนอยู่ด้านข้างของผู้ถูกนวด ผู้ถูกนวดปล่อยแขนตามสบาย ผู้นวดใช้นิ้วหัวแม่มือขวาวางที่ร่องรักแร้ด้านหน้า และนิ้วหัวแม่มือซ้ายวางที่ร่องรักแร้ด้านหลังใช้นิ้วหัวแม่มือทั้ง2กด โดยออกแรงดันเข้าหาไหล่ โดยเริ่มกดเบาๆก่อน แล้วจึงเพิ่มแรงกด กดซ้ำซ้ำจนครบแล้วเปลี่ยนมาทำที่รักแร้ซ้าย. 

จำนวนครั้ง3 ครั้ง ประโยชน์ ลดอาการเคล็ดขัดยอกข้อไหล่ 

ท่าที่6 บีบแขน วิธีนวด ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุนรองศรีษะไว้ ผู้นวดวางมือทั้ง2ข้างลงที่แขนขวาของผู้ถูกนวด โดยให้นิ้วทั้งสี่ อยู่ที่แขนด้านใน และนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่แขนด้านนอก บีบกล้ามเนื้อโดยกดน้ำหนักลงทุกนิ้ว เริ่มบีบจากข้อมือจนถึงไหล่ ทำจนครบแล้วเปลี่ยนไปนวดแขนซ้าย

จำนวน5 ครั้ง  ประโยชน์ ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อที่บริเวณแขน

ท่าที่ 7

บีบยกแขนส่วนล่าง

วิธีนวด

ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุน

รองศีรษะไว้ ปล่อยแขนตามสบาย ผู้นวดใช้มือซ้ายจับที่ข้อมือขวา

ของผู้ถูกนวด ใช้มือขวาวางลงที่ข้อพับด้านในข้อศอก บีบกล้ามเนื้อ

ขึ้นแล้วปล่อย ออกแรงกดทุกนิ้ว โดยเริ่มจากเบาก่อนแล้วจึงบีบแรง

ขึ้น บีบไล่จากข้อพับด้านในจนถึงข้อมือ ทำซ้ำจนครบแล้วเปลี่ยนมา

ทำที่แขนซ้าย

จำนวนครั้ง : 5 ครั้ง

ประโยชน์ ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแขนส่วนล่าง

ท่าที่ 8

บีบยกแขน

วิธีนวด

ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุน

รองศีรษะไว้ เหยียดแขนตรง ผู้นวดใช้มือจับที่ต้นแขนขวาของผู้ถูก

นวด แล้วบีบกล้ามเนื้อต้นแขนไล่ลงมาจนถึงข้อศอก โดยกดน้ำหนัก

ลงทุกนิ้วลูบกลับขึ้นไปที่รักแร้ ทำซ้ำจนครบแล้วเปลี่ยนมาทำที่แขนซ้าย

จำนวนครั้ง : 5 ครั้ง

ประโยชน์ ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแขนส่วนบน

ท่าที่ 9

• วิธีนวด

ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุน

รองศีรษะไว้ ผู้นวดวางมือทั้ง 2 ข้างบนแขนขวาของผู้ถูกนวด โดย

ให้สันมือวางอยู่ที่แขนด้านใน กดน้ำหนักลงที่สันมือ เริ่มกดจากข้อ

มือจนถึงไหล่ และจากไหล่กลับลงมาที่ข้อมือ ทำจนครบแล้วเปลี่ยน

ไปนวดที่แขนซ้าย

จำนวนครั้ง : 8 ครั้ง

ประโยชน์ ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแขน

ท่าที่ 10

บิดแขนส่วนล่าง

• วิธีนวด

ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุน

รองศีรษะไว้ ปล่อยแขนตามสบาย ผู้นวดใช้มือทั้ง 2 ข้างจับที่กล้าม

เนื้อใต้ข้อศอกขวา โดยให้นิ้วหัวแม่มือทั้ง 2 หันเข้าหากัน นิ้วที่เหลือ

ทั้ง 4 จับแขนผู้ถูกนวดให้แน่น บิดนิ้วหัวแม่มือซ้ายลง โดยที่นิ้วหัว

แม่มือขวาบิดขึ้น สลับกันไป ไล่ตั้งแต่ข้อศอกจนถึงข้อมือ ทำซ้ำจน

ครบแล้วเปลี่ยนมาทำที่แขนซ้าย

จำนวนครั้ง : 5 ครั้ง

ประโยชน์ ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแขนส่วนบน

ท่านวดกระชับใบหน้า

ท่าที่ 11

ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุน

รองศีรษะไว้ ใช้ผ้าโพกผมไม่ให้ลงมาปิดหน้า หลับตา ผู้นวตใช้นิ้ว

กลางของมือขวาแตะที่ขอบตาบนและหนังตาแล้วดถึงเบาๆ ออกแรง

เพียงเล็กน้อย โดยหมุนนิ้วเป็นก้นหอย ตลึงจนมาถึงหางตา คลัง

จำนวนครบ แล้วเปลี่ยนมาทำอีกข้าง

. จำนวนครั้ง : 8 ครั้ง

ประโยชน์ กระชับกล้ามเนื้อตา หนังตา โลหิตไหลเวียนบริเวณดวงตาได้ดี ดวงตาสดใส

ท่าที่ 12

เคาะหน้าผาก

วิธีนวด

ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุน

รองศีรษะไว้ ใช้ผ้าโพกผมไม่ให้ลงมาปิดหน้า หลับตา ผู้นวดใช้นิ้วมือ

ทั้ง 4 ยกเว้นนิ้วหัวแม่มือ วางลงกลางหน้าผาก เคาะนิ้วทั้งสี่สลับกัน

ไล่ลงมาจนถึงขมับและข้างแก้ม จังหวะการเคาะเหมือนเคาะแป้นพิมพ์

จำนวนครั้ง : 10 ครั้ง

ประโยชน์

กระชับกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า โลหิตไหลเวียนบริเวณใบหน้าได้ดี ผิวพรรณสดใส

ท่าที่13

นวดข้างแก้ม

 วิธีนวด

ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุน

รองราษะไว้ ใช้ผ้าโพาผมไม่ให้ลงมาปิดหน้า ผู้นวตวางมือทั้ง 2 ข้าง

ลงข้างแก้ม แล้วสูบจากข้างแก้มออกมาจนถึงบริเวณในหู แล้ววางมือ

ที่ข้างแก้มใหม่ สูบซ้ำจนครบ

จำนวนครั้ง : 10 ครั้ง

* ประโยชน์

กระจับกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า โลหิตไหลเวียนบริเวณใบหน้าได้ดี ผิวพรรณสดใส

ท่าที่ 14

วิธีนวด

ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุน

รองศรีรษะไว้ ใช้ฝ่าพาผมไม่ให้ลงมาปิดหน้า นวตใช้มือซ้ายจับที่

ขมับซ้ายของผู้ถูกนวด ใช้มือขวาวางไว้จึงกลางหน้าผาก ลูบจาก

ซึ่งทลางหน้ามากลงมาที่ขมัน โดยค่อยๆ ลูบเบาๆ แล้วเพิ่มแรงกดที่

รมับ สูบจนครบแล้วเปลี่ยนมาทำที่ขมับซ้าย

ล่านวนครั้ง : 6 ครั้ง

• ประโยชน์

กระชับกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า โลหิตไหลเวียนบริเวณใบหน้าได้ดี ผิวพรรณสดใส

ท่าที่15 คลึงคางและแก้ม

ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุน

รองศีรษะไว้ ใช้ผ้าโพกผมไม่ให้ลงมาปิดหน้า วาง 3 นิ้วคือ นิ้วกลาง

นิ้วนาง และนิ้วก้อย ไว้ที่ตางของผู้ถูกนวด แล้วคลึงขึ้นมาจากทาง

จนถึงข้างแก้ม โดยขณะที่คลึงให้หมุนนิ้วเป็นก้นหอยเพื่อลดแรงกด

จากนั้นเปลี่ยนทิศทางโดยคลึงจากข้างจมูกออกไปทางใบหู สลับไปมา

4 ครับ

• จํานวนครั้ง : 8 ครั้ง

ประโยชน์

กระชับกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า โลหิตไหลเวียนบริเวณใบหน้าได้ดี ผิวพรรณสดใส

ท่าที่ 16

วิธีนวด ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุน

รองศีรษะไว้ ใช้ผ้าโพกผมไม่ให้ลงมาปิดหน้า ผู้นวดใช้มือซ้ายจับที่

แก้มซ้ายของผู้ถูกนวดใช้มือขวาลูบจากคางขึ้นมาจนถึงบริเวณแก้มขวา

โดยค่อยๆ ลูบจากคางขึ้นมาเบาๆ แล้วเพิ่มแรงกดเพื่อลูบขึ้นมา

จนถึงบริเวณแก้ม ท่าช้าจนครบแล้วเปลี่ยนมาทำที่แก้มซ้าย

จำนวนครั้ง : 8 ครั้ง

• ประโยชน์

กระชับกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า โลหิตไหลเวียนบริเวณใบหน้าได้ดี ผิวพรรณสดใส

Comments

คอมเม้นกันหน่อย