นโยบายเว็บไซต์ Girlsallaround.com

นโยบายเว็บไซต์ Girlsallaround.com

1. วัตถุประสงค์

เว็บไซต์ Girlsallaround ได้จัดทำขึ้นเพื่อ ให้บริการแกประชาชนทั่วไปใช้บริการเว็บไซต์อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังตอไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และขอกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและขอตกลงอื่นใดที่เว็บไซต์ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเขาใช้บริการ ทั้งนี้ในการใช้บริการให้ถือวาผู้ใช้บริการไดตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกำหนดการให้บริการที่กำหนดไวนี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามขอกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาทานยุติการเขาชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

2. เงื่อนไขและขอกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

2.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เขาถึง แสดงขอมูล เช่น ไฟล์ขอมูล ขอความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรีไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “เนื้อหา”

2.2 เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจไดรับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจาของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข คัดลอก จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะไดรับอนุญาตโดยชัดแจงจากเจ้าของเนื้อหานั้น

2.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไมเหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไมพอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง

2.4 เว็บไซต์ Girlsallaround.com อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการขัดข้องทางเทคนิคทั้งเรื่องเครือข่ายหรือปัญหาด้านอื่นๆ

3. การปฏิเสธความรับผิด

3.1 เว็บไซต์ Girlsallaround.com จะไม่รับผิดตอความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอรไวรัส ถึงแม้ว่า เว็บไซต์ Girlsallaround.com จะไดรับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ เว็บไซต์ Girlsallaround.com ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นโดยผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า เว็บไซต์ Girlsallaround.com จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

4. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

4.1 เว็บไซต์ Girlsallaround.com เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมาย แต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชนทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ ซึ่ง เว็บไซต์ Girlsallaround.com หรือผู้ให้อนุญาตแก่ เว็บไซต์ Girlsallaround.com เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหลานั้นจะไดรับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม

4.2 ผู้ใช้บริการจะตองไม่ใช้ชื่อทางการคา เครื่องหมายการคา เครื่องหมายการบริการตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของ เว็บไซต์ Girlsallaround.com โดยไมไดรับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
4.3 ผู้ให้บริการเว็บไซต์อื่นๆต้องไม่ตัดลอก/นำข้อมูลหรือข้อความใดๆของเว็บไซต์ Girlsallaround.com ไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการพูดคุยเจรจาต่อรองกับทางเว็บไซต์ก่อน